Werk aan kwaliteit 2018

Teamwerk voor kwaliteit

Het jaar 2018 was bijzonder uitdagend: veel te doen, veel gedaan en vooral ook veel geleerd. Bij Hogeschool Utrecht combineerde ik mijn teamleiderschap met het projectleiderschap van een omvangrijke instellingsbrede audit. Vooral geleerd hoe krachtig en inspirerend (project)teams kunnen zijn door de balans te vinden tussen sturen en loslaten én te coachen op teamontwikkeling. Inspiratie gehaald uit
Reinventing organisations (ook op Facebook) en Teamondernemerschap – van TOB naar TOP teams. De activiteiten voor 2Reflect en auditing bleven het afgelopen jaar noodzakelijkerwijs beperkt, maar daarvoor staan in 2019 al meerdere interessante trajecten op stapel! 2018 in vogelvlucht:

  • Projectleider instellingstoets kwaliteitszorg onderwijs Hogeschool UtrechtVerzekert de kwaliteitszorg bij Hogeschool Utrecht met 36.000 studenten en 3.300 medewerkers de realisatie van de visie op goed onderwijs en is er sprake van duurzame ontwikkeling en verbetering? Dát is de hoofdvraag van de NVAO instellingstoets kwaliteitszorg die eens in de zes jaar bij de meeste universiteiten en hogescholen wordt uitgevoerd. Een positief resultaat van deze toets verzekert een lichtere toets bij de overheidserkenning (accreditatie) van de bijna honderd bachelor- en masteropleidingen van de hogeschool. Ons projectteam stelde een zelfevaluatierapport op, organiseerde 24 gespreksrondes in oktober en december met een extern auditpanel verdeeld over vijf dagen, en begeleidde de ruim 150 studenten, docenten, directeuren en bestuurders die het gesprek met het panel voerden. Op 10 december 2018 maakte panelvoorzitter Pim Breebaart bekend dat hij voor de instellingstoets een positief advies zal uitbrengen aan de NVAO. In het voorjaar van 2019 volgt de formele besluitvorming en sluiten we het project af. We kijken nu al terug op een boeiend en succesvol project en de plezierige samenwerking met alle betrokkenen.
  • Teamleider kwaliteitszorg en assortiment bij Hogeschool Utrecht –  Ons team ondersteunde in 2018 – naast het werk voor de instellingstoets – het instellingsbestuur en een groot aantal opleidingen bij kwaliteitszorg, assortimentsontwikkeling en minoren, (interne) audits, rapportages en evaluaties. Bij onderzoek begeleidden we de gezamenlijke visitatie van de vier kenniscentra, met een positief resultaat. We zetten een nieuwe stap in onze teamontwikkeling door de individuele gesprekscyclus (contract, functioneren, beoordelen) op teamniveau in te richten. Daarvoor is het nodig dat we op een effectieve manier met elkaar in gesprek zijn over het functioneren van elkaar en het team als geheel. Een eerste stap daarvoor was het werken met de kleurenprofielen van Insights Discovery. Elk teamlid heeft inmiddels een eigen profiel die we in het team op hoofdlijn hebben gedeeld, waarbij ook een beeld op teamniveau is besproken.
  • Advies hercertificering ISO 9001:2015 bij Elycio Talen – In september 2018 werd de nieuwe ISO 9001 norm van toepassing. Belangrijke vernieuwingen zijn de specifiekere aandacht voor omgevingsanalyse, belangen van stake holders, leiderschap en risicomanagement. De kunst is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande werkwijzen en uitgangspunten. Bij Elycio Talen is dat goed gelukt en de hercertificering was succesvol.
  • Bestuurslid bij het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitszorg (NNK) – De agendacommissie van het Platform hbo organiseerde ook in 2018 weer een groot aantal goed bezochte en gewaardeerde bijeenkomsten. In het bestuur hebben we gewerkt aan het aanscherpen van de strategie en de positionering van het NNK bij kwaliteitsmanagement in Nederland.
  • Praktijkboek Kwaliteitsmanagement in de Praktijk bij Concept uitgeefgroep – Het praktijkboek dat ik samen met o.a. Kees de Vaal en Ben van Schijndel schreef, wordt nog steeds veel gebruikt in met name het particuliere en het bekostigde hoger onderwijs. Zowel de systeemtechnische als de sociaaldynamische invalshoek krijgen onze aandacht.

Veel dank aan de teams, collega’s en opdrachtgevers met wie ik in het afgelopen jaar heb mogen samenwerken. Ik wens ons allen een inspirerend, succesvol en verrassend 2019!

 
Reacties

Nog geen reacties.

Geef een reactie