Artikelen met trefwoord Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement in de Praktijk Kees de Vaal, Ouke Pijl, Ben van Schijndel. Kwaliteitsmanagement in de Praktijk. Hilversum, Uitgeverij Concept, 2019. De ideeën over het managen van kwaliteit zijn volop in ontwikkeling. Ging het vroeger vooral over het controleren van producten en beheersen van processen, nu wordt kwaliteit veel meer verbonden met strategie, verandermanagement en samenwerking. De traditionele systemen en instrumenten Lees verder

Ontwikkeling stelsel Het stelsel van overheidsaccreditatie is in 2002 ingevoerd voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) – tegelijk met de introductie van het bachelor-master stelsel (BaMa) en is verankerd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In de loop der jaren is het oorspronkelijke stelsel  (hier aangeduid als stelsel 1.0) meerder keren aangepast. De Lees verder

Kwaliteitszorg is gebaseerd op de zogenaamde kwaliteitscyclus (ook Deming-cirkel). We beginnen met een plan (Plan) dat vervolgens wordt uitgevoerd (Do). Daarna gaan we na of het resultaat van de uitvoering overeenkomt met het plan (Check). En als dat niet het geval is, volgt er een analyse die tot een aanpassing (Act) van het plan leidt. Waarmee de kringloop rond is. Lees verder

ISO 9001 is een internationale norm gericht op het beheersen van processen en het inrichten van een effectief managementsysteem. Organisaties die in voldoende mate voldoen aan de eisen uit deze norm, mogen zich ISO-gecertificeerd noemen. Het certificaat heeft betrekking op het managementsysteem; het is geen productkenmerk zoals een Kema-keur. De norm is in 2015 ingrijpend aangepast. Belangrijke wijzigingen zijn: (1) Lees verder

Een businessmodel (ook wel bedrijfsmodel) geeft aan hoe organisaties hun missie, visie en strategie kunnen realiseren, zowel intern (hoe zijn we georganiseerd?) als extern (hoe is onze relatie met andere partijen?). Elk bedrijf en elke instelling kunnen een businessmodel ontwikkelen en toepassen; de term ‘business’ is in die zin wat misleidend. In het model wordt duidelijk welke meerwaarde er voor Lees verder

Soms lijkt iedereen zich verantwoordelijk te voelen, maar is er niemand die iets doet. En soms is iedereen ergens mee bezig en voelt niemand zich verantwoordelijk voor het geheel. Of is er iemand eindverantwoordelijk die niet op de hoogte is van wat er allemaal gebeurt. De zogenaamde RACI-rollen bieden uitkomst voor de toekenning van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV).  

Met appreciative inquiry (AI) wordt volgens de grondlegger professor David L. Cooperrider een methode van ‘waarderend en begrijpend onderzoeken’ aangeduid. Kenmerkend voor deze methode is de gezamenlijke dialoog over het positieve, over wat al is bereikt in een organisatie. De methode onderscheidt zich daardoor van een veranderaanpak waarbij knelpunten als uitgangspunt worden genomen (‘organisaties zijn problemen die moeten worden opgelost’). Lees verder

INK-model

Thema's: Excelleren
Reacties: Geen

Het INK-model (laatste vernieuwing in 2008) is afgeleid van het Europese EFQM-model en legt een verband tussen organisatiegebieden (voorwaarden of ‘enablers’) en resultaatgebieden. Bij resultaten gaat het nadrukkelijk niet alleen om financiële resultaten maar ook om de opbrengsten voor andere ‘stake holders‘: medewerkers, de maatschappij, klanten en partners, maar ook bestuur en financiers. Hieronder is het model voor de leesbaarheid Lees verder

De kwaliteit van het onderwijs is elke dag onderwerp van gesprek en discussie. Maar wat is onderwijskwaliteit nu eigenlijk? Navraag levert verschillende beelden op die vrijwel allemaal zijn te plaatsen in het onderstaande kader. Kwalificaties en studiesucces In hun boek ‘The University of Learning’ geven John Bowden en Ference Marton een definitie van onderwijskwaliteit die in de praktijk houvast blijkt Lees verder

Draagvlak creëren is een ambitie om de eigen doelen, waarden en normen over te brengen op groepen mensen – in de veronderstelling dat deze daar nog onvoldoende worden gedragen. Hoe schept u als kwaliteitsmanager voldoende draagvlak? Hoe krijgt u management en medewerkers mee? Wat zijn werkzame acties en werkzame gedachten? En wat helpt (meestal) niet?

Kwaliteit betekent in de eerste plaats: weten wat de organisatie voor haar klanten wil bereiken. De keuzes die de organisatie hiervoor maakt zijn bepalend voor de eigen ‘business’, de besturing en de inrichting van de organisatie. Kwaliteitsmanagement betekent het organiseren van bijsturen, leren en verbeteren.

Kwaliteit is een bijzonder begrip. Niemand is er tegen, maar toch lijkt iedereen er weer wat anders onder te verstaan. Een greep uit de definities: ‘afspraak is afspraak’, ‘beloven wat je doet en doen wat je belooft’, ‘Plan-Do-Check-Act’, of (Van Dale) ‘een goede eigenschap’. Velen denken bij kwaliteit ook meteen aan procedures, modellen en systemen. Allemaal waar en nuttig, maar het zegt Lees verder

Stel, u krijgt als auditor plotseling de opdracht om in een wildvreemde organisatie te gaan auditen – en wel meteen. U kunt deze opdracht met een gerust hart aanvaarden, mits u bekend bent met de kwaliteitskringloop, de auditdriehoek, het opstellen van een feitenrapport en het auditen van processen.

Een audit is een onderzoek naar de (gedocumenteerde) werkwijze in de organisatie. Samen met de auditor probeert u concrete verbeterpunten op te sporen. En ook al bent u tien keer geaudit, zo’n auditgesprek is en blijft altijd een beetje spannend.

Six Sigma is een systematische aanpak voor het tevreden stellen van klanten, het terugdringen van fouten en verspilling (opheffen van de ‘verborgen fabriek’ van foutencorrectie) en het verbeteren van het financiële bedrijfsresultaat. Dit vraagt een grote investering in middelen en tijd, maar deze kosten zijn klein vergeleken met de enorme kosten van stagnatie en uitval, die agressief met dit programma Lees verder

Passie voor exploratie én exploitatie Lage arbeidskosten zijn een duurzaam concurrentievoordeel van lageloonlanden. Goed ontwikkelde economieën als Nederland kunnen toegevoegde waarde creëren door moeilijk te imiteren innovatieve managementvaardigheden en organisatieprincipes toe te passen. Zo benutten zij de reeds bestaande kennis, creëren nieuwe bronnen van productiviteitsgroei en zorgen voor een duurzaam concurrentievoordeel. Aldus Henk Volberda en Frans van den Bosch. Dynamische Lees verder