Kennis

Praktijkboek Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement in de Praktijk Kees de Vaal, Ouke Pijl, Ben van Schijndel. Kwaliteitsmanagement in de Praktijk. Hilversum, Uitgeverij Concept, 2019. De ideeën over het managen van kwaliteit zijn volop in ontwikkeling. Ging het vroeger vooral over het controleren van producten en beheersen van processen, nu wordt kwaliteit veel meer verbonden met strategie, verandermanagement en samenwerking. De traditionele systemen en instrumenten Lees verder


Accreditatiekader hbo-wo

Ontwikkeling stelsel Het stelsel van overheidsaccreditatie is in 2002 ingevoerd voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) – tegelijk met de introductie van het bachelor-master stelsel (BaMa) en is verankerd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In de loop der jaren is het oorspronkelijke stelsel  (hier aangeduid als stelsel 1.0) meerder keren aangepast. De Lees verder


“Vertel mij hoe u meet en ik vertel u hoe ik fiets”

Begin 2017 stelde ik mezelf het doel elke week minstens 50 km te gaan fietsen. Om het vast te houden maakte ik op mijn Facebookpagina een album Goed voornemen 2017 aan. Daarin plaatste ik wekelijks foto’s van de fietstocht en hield daar ook de stand bij als in Chinese productiehal: <aantal keren gefietst>/<aantal weken dat ik had kunnen fietsen>/<aantal weken Lees verder


Opleidingsniveaus in Europa

In Europa worden volgens het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) acht opleidingsniveaus onderscheiden: basisonderwijs, 1e graad secundair onderwijs, (gedeeltelijk) voortgezet of secundair onderwijs, afgeronde studie op secundair niveau, beroepsgerichte post-secundaire opleiding, bachelor, master, doctor. Deze niveaus zijn in 2008 goedgekeurd door het Europees parlement. Het kwalificatieraamwerk beschrijft de opleiding in termen van niveau, vaardigheden, kennis en competenties. Nationaal kwalificatieraamwerk Door koppeling aan nationale kwalificatieraamwerken kunnen kwalificaties uit 36 Europese landen Lees verder


Slachtoffergedrag

In vrijwel elke organisatie worden met regelmaat veranderingen doorgevoerd. Die zijn vaak van betekenis voor de mensen die er werken en kunnen verschillende vormen van gedrag oproepen. De één is blij met een nieuwe aanpak en krijgt er energie van. De ander ziet de noodzaak niet in, begrijpt niet waarom het allemaal nodig is en vervalt in cynisme; het ‘psychologische Lees verder


Verbeteren met de blindklinktang

Een tijdje geleden stond ik in een lift en daar viel mijn oog op de alarmknop op het bedieningspaneel, zie de foto. Noem het beroepsdeformatie, maar aan de hand van die foto kunnen we een volledige pdca-cyclus reconstrueren. Iemand heeft de functie, de vormgeving en de uitvoering van het paneel bedacht (plan). Het paneel is geproduceerd, in de lift geplaatst Lees verder


Kwaliteitscyclus

Kwaliteitszorg is gebaseerd op de zogenaamde kwaliteitscyclus (ook Deming-cirkel). We beginnen met een plan (Plan) dat vervolgens wordt uitgevoerd (Do). Daarna gaan we na of het resultaat van de uitvoering overeenkomt met het plan (Check). En als dat niet het geval is, volgt er een analyse die tot een aanpassing (Act) van het plan leidt. Waarmee de kringloop rond is. Lees verder


“Q here”

De afgelopen zomervakantie reisden wij door de Highlands van Schotland. Langs smalle ‘single track roads’ reden we naar de mooiste plekjes van het wonderschone eiland Skye. Links rijden heeft op zo’n smalle weg geen betekenis meer. Bij tegenliggers konden we vaak niet uitwijken door de ‘boggy’ (moerassige) berm. Gelukkig was de weg regelmatig kort verbreed met een ‘passing place’. Die Lees verder


ISO 9001:2015

ISO 9001 is een internationale norm gericht op het beheersen van processen en het inrichten van een effectief managementsysteem. Organisaties die in voldoende mate voldoen aan de eisen uit deze norm, mogen zich ISO-gecertificeerd noemen. Het certificaat heeft betrekking op het managementsysteem; het is geen productkenmerk zoals een Kema-keur. De norm is in 2015 ingrijpend aangepast. Belangrijke wijzigingen zijn: (1) Lees verder


“Kwaliteitsadviseurs hbo leren van elkaar”

Zelfs W. Edwards Deming (1900-1993), de geestelijk vader van de PDCA-cyclus, kwam nog even aan het woord op de derde dag van de driedaagse basisleergang kwaliteitsadviseurs in het hbo: “Beware of figures. You better know how to use them.” De leergang wordt aangeboden door de Deursen Onderwijsgroep (nu Onderwijs.pro) en 2Reflect. Er namen dertien adviseurs deel van de HKU, Inholland, HvA, HU, Fontys en Artemis. Ze Lees verder


“Plan-Check-Do-Act”

Jaren geleden verzorgde ik voor Defensie een presentatie over een nieuwe versie van de kwaliteitsnorm ISO 9001. Tussen de grote groep militairen in de zaal was ik vrijwel de enige in burgerkleding. Ik vertelde dat in de nieuwe norm – voor de kenners: ISO 9001 2000 – het belang van de klant een veel belangrijkere plaats had ingenomen. Met de Lees verder


Communicatie: doen en laten

Over communicatie zijn ontelbaar veel boeken volgeschreven en er zijn evenveel blogs mee gevuld. Met een paar praktische tips kunt u meteen successen boeken. Kies de komende tijd één nieuwe tip per week. In een filmpje op www.Up300.nl komen alle tips nog eens langs:


Kwaliteit in beeld

Blik onder de schermen Een toiletrolhouder met een nette aanblik, maar met een onderkant die niet mooi is afgewerkt omdat die toch niet zichtbaar is. Toch is die onderkant door de spiegeling in de klep op de toiletrol juist wel te zien. Doorrijhoogte In Breda is bij een viaduct de maximale doorrijhoogte aangegeven. Aan de beschadigingen, de rood-witte strips en de Lees verder


Freeware

Op internet zijn duizenden ‘handige’ hulpprogramma’s te vinden die gratis zijn te downloaden en te gebruiken. Hieronder een aantal waarvan bij de meeste bekend is dat ze al jaren met veel plezier en zonder problemen (!) worden gebruikt.


Business modellen: Canvasmodel

Een businessmodel (ook wel bedrijfsmodel) geeft aan hoe organisaties hun missie, visie en strategie kunnen realiseren, zowel intern (hoe zijn we georganiseerd?) als extern (hoe is onze relatie met andere partijen?). Elk bedrijf en elke instelling kunnen een businessmodel ontwikkelen en toepassen; de term ‘business’ is in die zin wat misleidend. In het model wordt duidelijk welke meerwaarde er voor Lees verder


Opdrachten geven en nemen

Van Dale definieert een opdracht als een ‘bevel tot het volvoeren van iets’. Toch begint een opdracht vaak met een vraag: ‘Zou je dit voor mij kunnen doen?’ Dat is een beleefdheidsvorm om iemands medewerking te verkrijgen; we geven nu eenmaal niet graag bevelen. Tegelijkertijd markeert de vraag ook het beginpunt van het proces van opdracht geven en opdracht nemen. Lees verder


Procesregie

Procesregie is een aanpak om iets voor elkaar te krijgen door de belangen van verschillende partijen met elkaar te verbinden. Deze aanpak is vooral geschikt voor complexe vraagstukken met meerdere partijen met verschillende belangen, waarbij meedoen niet vanzelfsprekend is. Daarbij kan het gaan om landelijke infrastructurele projecten (zoals “Ruimte voor de Rivier”), maar ook om trajecten in organisaties en instellingen. Lees verder


Excel

Excel is misschien wel het mooiste programma uit de Office suite van Microsoft. U kunt er niet alleen mee rekenen (en hoe!), maar bijvoorbeeld ook gegevensbestanden, organogrammen en procesbeschrijvingen mee maken. Er zijn maar nauwelijks afzonderlijke tips nodig om het programma met plezier en succes te kunnen gebruiken. We hebben er enkele ontdekt:


Modellen voorbij

Maken de modellen waar wat ze beloven? Toepassen van modellen leidt niet altijd automatisch tot verbeteringen. Het ‘beheersen’ kan meer aandacht krijgen dan het doel en de betrokkenheid van de mensen die het succes toch uiteindelijk moeten maken. Kenmerkend voor veel modellen is de nadruk op meetbare doelstellingen en de relatie die er moet bestaan tussen besluitvorming op het strategische, Lees verder


Studeren

Al tientallen jaren signaleren opleiders de trend van ‘een leven lang leren’. En ze hebben gelijk. Leren: hoe doe je dat? Het ‘erin stampen’ is de minst geschikte manier om iets te onthouden. Verbanden leggen met wat u al weet en kunt, werkt vaak veel beter. Enkele tips:


Engels: titels

Engelstaligen gebruiken titels op een andere manier dan Nederlanders. VU Taalcentrumvertaler Toby Adams legt dit in een paar eenvoudige regels uit – in het Engels.


Engels: I look forward…

One construction in English that can pose difficulties for non-native speakers is this one: I look forward to seeing you next week. This phrase can sound incorrect to many non-native speakers, who have dutifully learned that to is followed by a verb in the infinitive, not an -ing form. They feel ‘sure’ that this sentence should be I’m looking forward to see Lees verder


Vierfasenmodel

Ritme van organisatieontwikkeling Volgens Teun Hardjono (1995) is bij veel organisaties een bepaalde ontwikkeling te zien met verschillende fasen (het vierfasenmodel ). Elke organisatie begint met een idee, iets waar behoefte aan is, een uitvinding, een gat in de markt. Het idee alleen is niet voldoende voor succes, het moet ook worden verkocht. Wanneer dat in voldoende mate is gelukt, Lees verder


Procesmanagement

Een proces is een reeks samenhangende activiteiten gericht op het realiseren van een bepaald doel. Elke organisatie werkt met processen. Sommige organisaties laten hun processen ‘als vanzelf’ ontstaan en ontwikkelen. Andere organisaties gaan er juist heel bewust mee om.


RACI

Soms lijkt iedereen zich verantwoordelijk te voelen, maar is er niemand die iets doet. En soms is iedereen ergens mee bezig en voelt niemand zich verantwoordelijk voor het geheel. Of is er iemand eindverantwoordelijk die niet op de hoogte is van wat er allemaal gebeurt. De zogenaamde RACI-rollen bieden uitkomst voor de toekenning van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV).  


Engels: spelling

Sommige Engelse woorden spel je bijna hetzelfde, maar hebben vaak een andere betekenis. Dat kan nog wel eens voor verwarring zorgen. Vooral woorden die eindigen met v-/f-klanken, s-/z-klanken of d-/t-klanken, kunnen misleiden. Nog lastiger is dat de betekenissen van deze woorden soms erg dicht bij elkaar liggen.


Mindmapping

Mindmapping is een techniek, ontwikkeld door de Engelsman Tony Buzan, die u kan helpen om informatie, gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Het helpt u nieuwe verbanden te zien, op andere ideeën te komen en overzicht te behouden. Mindmapping zorgt ervoor dat de beide helften van uw hersenen worden gestimuleerd: zowel de linkerzijde voor het rationele en logische denken Lees verder


A3-Jaarplan

Organisaties werken vaak met jaarplannen – al dan niet in samenhang met een jaarbegroting. De jaarplannen geven aan welke activiteiten moeten worden ondernomen om (strategische) doelstellingen te bereiken. Het komt nog wel eens voor dat aan het maken van een jaarplan meer aandacht wordt besteed dan aan het systematisch uitvoeren ervan. Een A3-jaarplan kan in dat geval een uitkomst zijn.


Engels: structuurwoorden

Structuurwoorden zijn in alle vormen van communicatie belangrijk, mondeling en schriftelijk. Vooral in schriftelijke communicatie helpen ze de lezer de informatie gemakkelijker te verwerken. Het correcte gebruik van structuurwoorden kan bij het schrijven van Nederlandse teksten al lastig zijn, in het Engels is het dat voor nonnatives helemaal. Hieronder vindt u een lijst met Engelse structuurwoorden, ofwel linking words, en Lees verder


Organisatieanalyse

Stel, u wordt uitgenodigd om uw professionele indruk te geven van een bedrijf of een instelling. Waar moet u op letten? Wat moet u weten? De onderstaande checklist is zeker niet volledig en voor een kort gesprek natuurlijk veel te lang, maar kan u wel helpen op ideeën te komen. De genoemde punten zijn verdeeld over de onderwerpen: omgeving, beleid, Lees verder


Accreditatieproces hbo-wo

Bij de instellingstoets en opleidingsaccreditatie in het hoger onderwijs dient een zelfevaluatie te worden geschreven. Een prima startpunt dat ook helpt bij het voorbereiden van de visitatie wanneer u het panel kunt laten zien waar u goed in bent.


Tijdsbesparing

“Ik heb geen tijd” is misschien wel het meest voorkomende, maar het minst houtsnijdende argument om iets niet te doen. Iedereen heeft even veel tijd. Wat wel verschil maakt: prioriteit geven én het nuttig besteden van uw tijd.


Levers of control

Hoe houden managers ‘control’ over hun organisatie wanneer ‘empowered’ medewerkers worden aangemoedigd om hun werk opnieuw te definiëren? En: Hoe kunnen managers voorkomen dat medewerkers met ondernemerszin de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen? Robert Simons heeft een antwoord. Managers kunnen creativiteit en ‘control’ in balans houden door vier ‘levers of control’ toe te passen (‘lever’ is ‘hefboom’):  


Motivatie en angst

De belangrijkste angst die mensen hebben is die voor eenzaamheid, alleen zijn, er niet bij horen. Angst en angstreductie De manier waarop mensen angst reduceren, zegt iets over de manier waarop ze (psychologisch) functioneren. Er zijn verschillende soorten angstreductie te onderscheiden: afhankelijk, onderwerpend, isolerend en conformerend. Deze worden bepaald door: 1) De relatie tussen ervaringen uit de buitenwereld en de Lees verder


Appreciative Inquiry

Met appreciative inquiry (AI) wordt volgens de grondlegger professor David L. Cooperrider een methode van ‘waarderend en begrijpend onderzoeken’ aangeduid. Kenmerkend voor deze methode is de gezamenlijke dialoog over het positieve, over wat al is bereikt in een organisatie. De methode onderscheidt zich daardoor van een veranderaanpak waarbij knelpunten als uitgangspunt worden genomen (‘organisaties zijn problemen die moeten worden opgelost’). Lees verder


Presenteren

Presenteren begint met het nadenken over uw publiek. Wat wilt u bij de doelgroep bereiken? Wat moeten ze zich volgende week nog herinneren? PowerPoint komt pas het laatst, en soms is dat niet eens nodig. Een minicursus…


PowerPoint

Zoevende zinnen en vliegende vlakken? Of dia’s helemaal vol met tekst. Helaas maar waar: veel presentaties laten zien hoe het niet moet. Begin altijd met de doelstelling en het ontwerp van uw betoog. Dat hoeft helemaal nog niet in PowerPoint. Liever niet zelfs, want dat leidt u af van de inhoud.  


Auditgesprekken

Een audit is een gepland en onafhankelijk onderzoek naar de werkwijze binnen een organisatie of afdeling met als doel het gezamenlijk vinden van verbeterpunten.


INK-model

Het INK-model (laatste vernieuwing in 2008) is afgeleid van het Europese EFQM-model en legt een verband tussen organisatiegebieden (voorwaarden of ‘enablers’) en resultaatgebieden. Bij resultaten gaat het nadrukkelijk niet alleen om financiële resultaten maar ook om de opbrengsten voor andere ‘stake holders‘: medewerkers, de maatschappij, klanten en partners, maar ook bestuur en financiers. Hieronder is het model voor de leesbaarheid Lees verder


Argumenteren

Argumenteren is het toepassen van logica op uitspraken om daarmee iets te bewijzen. We argumenteren dagelijks om onszelf of om anderen te overtuigen. De onderstaande ’theorie’ helpt bij het opzetten van een goede argumentatie. Logisch redeneren Een logische redenering is opgebouwd uit uitspraken: één of meer premissen (stellingen) en een daaruit volgende conclusie. Voorbeeld: Van premissen kunnen we zeggen dat Lees verder


Klaver 6 model

Het Klaver 6 model is een organisatiemodel voor het analyseren van organisaties, waarin het aspect van personeel centraal staat. De organisatieomgeving maakt ook onderdeel uit van het model.


Onderzoeksontwerp

Onderzoeken is het verzamelen van gegevens om een bijdrage te leveren aan de oplossing van een bepaald vraagstuk. We spreken van wetenschappelijk onderzoek wanneer het onderzoek zorgvuldig, systematisch en verifieerbaar wordt uitgevoerd. We beperken we ons hier tot sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dat heeft betrekking op onderzoek naar meningen, houdingen en gedrag van mensen. Onderzoek doen is vooral een kwestie van beperken Lees verder


Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs is elke dag onderwerp van gesprek en discussie. Maar wat is onderwijskwaliteit nu eigenlijk? Navraag levert verschillende beelden op die vrijwel allemaal zijn te plaatsen in het onderstaande kader. Kwalificaties en studiesucces In hun boek ‘The University of Learning’ geven John Bowden en Ference Marton een definitie van onderwijskwaliteit die in de praktijk houvast blijkt Lees verder


Multidimensionale organisatie

Hans Strikwerda signaleert in zijn boek ‘Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties’ het ontstaan een nieuw concept voor het organiseren en besturen van organisaties. De multidimensionale organisatie kan veel beter inspelen op grillige markten, onvoorspelbaar consumentengedrag en eisen vanuit de kapitaalmarkt voor veel hogere niveaus van synergie. Units versus dimensies De kenmerken van de multidimensionale organisatie worden duidelijker door een vergelijking Lees verder


Competenties

Competenties leggen de verbinding tussen cognitieve en emotionele intelligentie*. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden, attitude en persoonskenmerken die een persoon kan gebruiken om te functioneren in een bepaalde context. Veel organisaties maken gebruik van een competentiecatalogus. Daarin staan alle competentienamen, -definities en vaak uitwerkingen naar concrete gedragscriteria. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een dergelijke competentiecatalogus (bron: Lees verder


E-mail

De voordelen van e-mail zijn onmiskenbaar: snel, wereldwijd, zonder kosten, eenvoudige adressering, automatische archivering, enz. E-mail kan echter ook tot stress leiden en de communicatie zelfs bemoeilijken. De oorzaak wordt vaak bij ‘de ander’ gelegd, maar u bent er zelf gelukkig ook nog. Kijk bijvoorbeeld eens naar de onderstaande tips voor het gebruik van e-mail.  


Postmodernisme

De stroming van het modernisme vindt zijn oorsprong in de 18e-eeuwse Verlichting. In deze periode komt de gedachte van een rationele mens in een objectief waarneembare werkelijkheid centraal te staan. Dat laatste noemt men ook positivisme. De werkelijkheid wordt als maakbaar gezien, wat later nog eens wordt versterkt door de industriële revolutie en de technologische vooruitgang. Standaardiseren


Kantelpunten

De Wageningse aquatisch ecoloog prof. dr. Marten Scheffer doet onderzoek naar kantelpunten (Critical Transitions). Hij ontving daarvoor de Spinozapremie 2009 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De theorie van kantelpunten blijkt niet alleen te gelden voor watersystemen (Scheffers primaire vakgebied), maar ook voor sociale, mentale, economische en klimaatsystemen. Ineens slaat iets om: ineens wordt het meertje groen, ineens Lees verder


Dialoog in teams

In hun lezenswaardige boek Vrije ruimte – filosoferen in organisaties beschrijven de auteurs op basis van verschillende bronnen een model voor de ontwikkeling van de kwaliteit van gesprekken in organisaties. Gesprekken in organisaties In het model zien we vier kwadranten die ontstaan door het kruisen van de horizontale as Samen-Alleen en de verticale as Reflectief-Reactief. De kwaliteit van gesprekken kan Lees verder


Draagvlak

Draagvlak creëren is een ambitie om de eigen doelen, waarden en normen over te brengen op groepen mensen – in de veronderstelling dat deze daar nog onvoldoende worden gedragen. Hoe schept u als kwaliteitsmanager voldoende draagvlak? Hoe krijgt u management en medewerkers mee? Wat zijn werkzame acties en werkzame gedachten? En wat helpt (meestal) niet?


Schrijven

Stelling: In organisaties wordt meer tijd besteed aan schrijven dan aan lezen. Sommige schrijvers willen zóveel gedachten en nuances kwijt, dat ze aan het spreekwoordelijke ene A4-tje niet meer genoeg hebben. Lange documenten worden sneller terzijde gelegd. En dan komt zelfs de hoofdboodschap niet over – laat staan de nuances. Schrijvers van nieuwsberichten weten wel beter: lezers worden allereerst geboeid Lees verder


Balanced Score Card

Steeds meer organisaties komen tot het inzicht dat hun traditionele financiële rapportagesystemen niet voldoen als basis voor een managementsysteem. De Balanced Score Card is een hulpmiddel om de visie en strategie te vertalen naar doelstellingen op verschillende resultaatgebieden. Daarbij worden ook nadrukkelijk niet-financiële resultaatgebieden betrokken. Bij het toepassen van de Balanced Score Card gaat het om meer dan een invuloefening Lees verder


Levende onderneming

Arie de Geus vraagt aandacht voor het evenwicht tussen exploratie en exploitatie van ondernemingen. Hij gebruikt voor ondernemingen de metafoor van een levend organisme dat besluit tot acties als resultaat van een leerproces. Een bedrijf is meer dan een machine om geld te maken. Succesvolle ondernemingen (lees: lang bestaande ondernemingen) kenmerken zich door:


Strategy gaps

In veel organisaties blijft er een kloof bestaan tussen ‘waar ze staan’ en ‘waar ze willen komen’. Het management ontwikkelt met veel bevlogenheid en enthousiasme een (nieuwe) strategie. De medewerkers vinden daar echter uiteindelijk maar weinig van terug in de alledaagse operationele doelstellingen en gewenste resultaten. Oorzaken van ‘strategy gaps’ ‘Strategy gaps‘ kunnen verschillende oorzaken hebben:


Opruimen

Op iedere werkplek komen ze elke dag binnen: e-mails, documenten, taken, afspraken, dossiers, artikelen. Stapelen? Meteen afwerken wat binnenkomt? Ordenen? Hoe zorgt u voor een opgeruimde (digitale) werkplek?


Kwaliteitsmanagement

Kwaliteit betekent in de eerste plaats: weten wat de organisatie voor haar klanten wil bereiken. De keuzes die de organisatie hiervoor maakt zijn bepalend voor de eigen ‘business’, de besturing en de inrichting van de organisatie. Kwaliteitsmanagement betekent het organiseren van bijsturen, leren en verbeteren.


Kwaliteit is …

Kwaliteit is een bijzonder begrip. Niemand is er tegen, maar toch lijkt iedereen er weer wat anders onder te verstaan. Een greep uit de definities: ‘afspraak is afspraak’, ‘beloven wat je doet en doen wat je belooft’, ‘Plan-Do-Check-Act’, of (Van Dale) ‘een goede eigenschap’. Velen denken bij kwaliteit ook meteen aan procedures, modellen en systemen. Allemaal waar en nuttig, maar het zegt Lees verder


Get organized

Hoe houd ik overzicht? Hoe onthoud ik wat ik moet doen? Hoe stel ik prioriteiten? Hoe kan ik iets goed opbergen? Hoe houd ik tijd over mijzelf? Al dit soort vragen houden velen van ons elke dag weer bezig. Hieronder enkele tips voor mogelijke oplossingen. u kunt ook klikken op de vakjes 1 tot 10 hieronder.


Nee zeggen

Het is veel gemakkelijker om ‘Ja’ te zeggen dan om het ‘Nee’ uit te spreken. Daarmee lossen we vaak het probleem van een ander op en hebben we er zelf één bij. Bovendien wekken we de indruk dat we niet zoveel te doen hebben. Een 88-jarige vrouw zei eens in een interview: “Mijn favoriete woordje is Nee.” Leren.nl – Nee Lees verder


Kiezen

Was er maar niet zoveel om uit te kiezen. Dan was ik meteen klaar. Keuzestress en de ‘Qual der Wahl’ Sommigen van ons zijn maximizers: zij streven naar het beste, hebben vaak ook net even wat meer, maar zijn lang niet altijd tevreden. Anderen zijn meer satisfiers: zij kiezen snel en beseffen dat de keuze niet gelukkig maakt, maar dat Lees verder


Geduld

Drukt u bij de zebra altijd meerdere keren op het knopje voor het voetgangerslicht? Of wacht u niet op groen en steekt u meteen over? Wist u dat geduldige mensen gezonder zijn omdat ze meer rekening houden met de langetermijngevolgen van hun gedrag? Niet voor niets speelt geduld een belangrijke rol in alle wereldreligies.


Flirten

Jezelf niet opdringen, maar de ander verleiden om naar je toe te komen. Ofwel: tactisch en effectief communiceren – verbaal en non-verbaal. Ieder kind is daarin onbewust bekwaam, maar veel mensen zijn deze vaardigheid in de loop der jaren naar volwassenheid bijna kwijtgeraakt.


Managementstijlen

Succesvol gedrag wordt vaak onbewust herhaald in nieuwe situaties. Dergelijk gedrag is eerder aangeleerd en was toen blijkbaar effectief. Deze favoriete gedragsstijl is echter maar in een kleiner deel van de situaties effectief.  


Invloed en actie

In vrijwel iedere (werk)situatie proberen mensen door het nemen van actie invloed uit te oefenen op anderen. Bijvoorbeeld om iets te veranderen of om iets gedaan te krijgen. Wanneer we de situaties van wel/geen invloed en wel/geen actie tegen elkaar afzetten, ontstaat een herkenbare typering:  


Half leidinggeven

Sommige leidinggevenden doen niets anders dan motiveren, inspireren en delegeren. Andere leidinggevenden hebben zelf ook uitvoerende taken. Bijvoorbeeld in kleine teams. Ze hebben dus een dubbelrol. Die dubbelrol komt ook voor wanneer u opeens de leiding krijgt over uw vroegere collega’s. Bron: Mirjam van Immerzeelde, ‘Help, ik word plotseling de baas over mijn collega’s’, de Volkskrant, 25 november 2005. No Lees verder


Vergaderen

Sommigen vinden het heerlijk, anderen hebben er een grote afkeer van: vergaderen. Toch kunnen vergaderingen efficiënt zijn en resultaten opleveren. Beter vergaderen leidt tot minder vergaderen. De tips op deze pagina zijn een selectie uit Van Vree’s Vergaderwijzer.


Vakantie!

Het lijkt zo eenvoudig: na alle drukte van het werk kunt u eindelijk gaan ontspannen. Toch is het bekend dat mensen ziek worden als ze (op vakantie) tot rust komen. En na afloop komt de stress vaak snel weer terug.


Softwarepakket selecteren

Het selecteren van een softwarepakket ter ondersteuning van bedrijfsprocessen vraagt om een zorgvuldige inventarisatie en selectie. Hierbij zijn zowel de toekomstige gebruikers, klanten, het management, de applicatiebeheerder en de eigen ICT-afdeling betrokken.  


Toespreken

Spreken in een grote zaal voor een grote groep is altijd spannend. Hier volgen enkele tips om uw boodschap goed te laten overkomen.


Doordraaien

Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf werkenden een psychische stoornis heeft, variërend van pleinvrees tot een alcoholprobleem. Veel problemen zijn te voorkomen. Zeker burn-outklachten kunnen vaak relatief eenvoudig worden verholpen. Ga de stress te lijf Maak gebruik van de onderstaande tips om stress tegen te gaan:


Toespraken

Begin een toespraak nooit met de zin ‘ik zal het niet te lang maken’, want dat maakt uw betoog alleen maar langer… Tien toespraaktips:


Creativiteit

Creatief denken is een vaardigheid die wij als kind nog bezaten, maar die wij als volwassen mens op de één of andere manier zijn kwijtgeraakt. Gelukkig kan iedereen leren om oorspronkelijke ideeën en oplossingen te ontwikkelen. Veel technieken van creatief denken hebben te maken met het ernaast denken ook wel lateraal denken genoemd. Denk buiten bestaande kaders Als voorbeeld nemen Lees verder


Klachten zijn kansen

Een klacht is een uiting van ontevredenheid die voortkomt uit een – teleurstellend – verschil tussen ervaring en verwachting. De klager kan een klant zijn, maar ook een collega, een leverancier of een andere relatie.  


Investors in People

De internationale standaard Investors in People (IiP) helpt organisaties om een verbeterproces op gang te brengen en vast te houden. IiP verbindt verantwoordelijkheden en ambities van mensen met die van de organisatie. Dit leidt tot een (meer) effectieve bedrijfsvoering.


Auditaanpak

Stel, u krijgt als auditor plotseling de opdracht om in een wildvreemde organisatie te gaan auditen – en wel meteen. U kunt deze opdracht met een gerust hart aanvaarden, mits u bekend bent met de kwaliteitskringloop, de auditdriehoek, het opstellen van een feitenrapport en het auditen van processen.


Recepties

Hoe voorkomt u dat u alleen komt te staan? En wat doet u als u tegen uw zin opgescheept wordt met de allersaaiste gast? Tips om u door recepties heen te slaan:


Roos van Leary

De meeste ruzies tussen mensen gaan helemaal niet over de inhoud van de communicatie, maar over de relatiewens: “Ik wil die deur best dicht doen, maar je hoeft niet zo’n toon tegen me aan te slaan.” De Amerikaanse psycholoog Timothy Leary heeft zich met de relatiewens in de communicatie bezig gehouden. Bij de relatiewens gaat het in feite om twee Lees verder


Commentaar

Veel mensen vinden het moeilijk met commentaar om te gaan en vermijden het liever. Dat is jammer, want daardoor missen zij een middel om zichzelf en de mensen in hun omgeving voortdurend te blijven verbeteren. En dat is niet nodig, want omgaan met commentaar is te leren. De belangrijkste tip: houd boven alles de relatie open!


Kernkwadrant

Het kernkwadrant is een hulpmiddel om kernkwaliteiten bij uzelf en anderen te ontdekken. Een kernkwaliteit is een eigenschap die tot het wezen (de kern) van een persoon behoort. De schaduwkant van een kernkwaliteit (het teveel van het goede) is de valkuil: de vervorming die u krijgt als een kernkwaliteit te ver doorschiet. De positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil is Lees verder


Enneagram

Het enneagram beschrijft negen verschillende types mensen. Ze onderscheiden zich door patronen in hun denken, voelen en doen. Het enneagram geeft u een beeld van uw sterke en zwakke punten en uw drijfveren. Het model wordt afgebeeld als een cirkel met negen punten die via verschillende lijnen met elkaar zijn verbonden (‘ennea’ = negen en ‘gramma’ = figuur/punt).


Feedback

Ieder mens heeft een unieke identiteit. Deze identiteit kent verschillende verschijningsvormen of niveaus: de psyche, sociaal (gedrag) en fysiek. Door communicatie (gedrag) met anderen kunnen we meer te weten komen over onze identiteit. Bij het verwerven van zelfkennis en leren is het nuttig kennis te hebben van de mentaliteitenleer, het JoHari-window en niveaus van communicatie. Mentaliteitenleer De mentaliteitenleer van Van Lees verder


Talentmatch

Wanneer iemand zich professioneel wil ontwikkelen, valt de keuze al snel op een training of opleiding buiten de eigen organisatie. Toch zijn er nog veel meer mogelijkheden om talent te ontwikkelen. Leervormen Bij de keuze voor een leervorm is het handig eerst eens na te gaan welke vormen beschikbaar zijn – zowel in de eigen werkomgeving als daarbuiten. Zo ontstaat Lees verder


Nieuwsberichten

Nieuwsberichten schrijven is al lang niet meer voorbehouden aan beroepsjournalisten. Veel organisaties beschikken over een internet of (intern) intranet waarop regelmatig nieuwsberichten verschijnen. Bovendien: door te kiezen voor de vorm van een nieuwsbericht maakt u de kans groter dat uw bericht wordt gelezen – tussen de honderden berichten die we dagelijks krijgen aangeboden. Verschil met een persbericht is dat de Lees verder


Leerstijlen

Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl: een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten. Het model van Kolb onderscheidt vier leerstijlen die onderdeel uitmaken van een leerproces (de rode pijlen in de figuur hieronder). Kolb stelt dat mensen een voorkeursstijl hebben, waarmee ze het liefst beginnen en waaraan ze de meeste tijd besteden. Maar het is belangrijk alle fasen van het Lees verder


Help: een audit!

Een audit is een onderzoek naar de (gedocumenteerde) werkwijze in de organisatie. Samen met de auditor probeert u concrete verbeterpunten op te sporen. En ook al bent u tien keer geaudit, zo’n auditgesprek is en blijft altijd een beetje spannend.


Assertiviteit

Assertiviteit is opkomen voor uzelf zonder agressief te worden en de belangen van de ander uit het oog te verliezen. Grondrechten Praktijk Zoek en kies voor een houding die bij uzelf past, en ga voor wat betreft assertiviteit nét een stapje verder.


Conflictoplossing

Overal waar wordt (samen)gewerkt, komen conflicten voor. Conflicten hoeven niet altijd negatief te zijn. Een conflict biedt u de kans een dieper liggend probleem op te lossen. Door een conflict kunt u ook kennisnemen van andere gezichtspunten; achteraf blijken die vaak een aanvulling te zijn op uw eigen gezichtspunten. Conflictoplossend gesprek “Wil jij niet eens met ze praten?” Die vraag Lees verder